BioStar 2.x Adgangskontroll 100 d:rer Advanced

BioStar 2.x Adgangskontroll 100 d:rer Advanced

Kvantumsrabatt

Loading...
"
Maks antall d:rer
Maks antall terminaler
Maks antall adgangsniv er
Maks antall adgangsgrupper
Maks antall adgangsgrupper pr bruker
Maks antall adgangsniv er pr gruppe
100
1000
2048
2048
16
128
"