BioStar 2.x Adgangskontroll 20 d:rer Basic

BioStar 2.x Adgangskontroll 20 d:rer Basic

Kvantumsrabatt

Loading...
"
Maks antall d:rer
Maks antall terminaler
Maks antall adgangsniv er
Maks antall adgangsgrupper
Maks antall adgangsgrupper pr bruker
Maks antall adgangsniv er pr gruppe
20
1000
2048
2048
16
128
"