Betingelser for kjøp

ALMINNELIGE BETINGELSER
Betingelsene får anvendelse på alt salg fra firma ID-kort AS, så fremt ikke andre betingelser er avtalt skriftlig mellom ID-kort AS og aktuell kunde.

KUNDER
ID-kort AS selger til registrerte organisasjoner. Nye kunder kontrolleres for kreditverdighet. ID-kort AS bestemmer fritt hvilke kunder som innvilges kreditt. Ellers sendes varer i oppkrav.

FORHANDLERE
Kunder som kan dokumentere relevant kompetanse kan søke om forhandlerstatus. Forhandlerstatus vurderes årlig med bakgrunn i oppnådd omsetning foregående år.
 
PRODUKTINFORMASJON
All informasjon som finnes i ID-kort AS’ materiell, brosjyrer og prislister kan endres uten forutgående varsel. Bestillinger mottatt før prisendringer vil ikke bli prisjustert hvis ikke uforutsette forhold gjør det rimelig. Kunden vil i så fall bli underrettet.
Det tas forbehold om feil i produktinformasjon som kan endres fra produsent uten forvarsel. ID-kort AS frasier seg erstatningsansvar med mindre det leverte produktet har vesentlige mangler i forhold til produktinformasjon.

PRISER
Alle priser og beløp er oppgitt eksklusiv mva, levert vår adresse. Prisene vil bli endret dersom det er vesentlige endringer i leverandørenes priser, i valutakurser, tollsatser eller avgifter. Pristilbud fra ID-kort AS er gyldig for en periode på 15 dager dersom ikke noe annet er avtalt.
 
Bestillinger plassert før kl. 14.00 vil normalt bli effektuert samme dag med postens bedriftspakke. Annen leveringsmåte kan avtales. Fraktkostnader på ordrer i nettbutikken belastes med kr 100, øvrige order til netto fraktkostnad.
Hvis det har forekommet vesentlige skrive- eller trykkfeil fra ID-Kort AS’ side, som er større enn 10% av normal utsalgspris, kan ID-kort AS ensidig endre, slette eller avvise ordre.
 
Miljøgebyr er ikke inkludert i våre priser.
 
BESTILLING
Bestilling kan gjøres på telefon 41 75 10 10, pr. telefaks 22 29 92 10, e-post eller nettbutikk. Åpningstider er fra 08.00 til 16.00 alle hverdager, men vår nettbutikk er alltid åpen.
 
LEVERING OG RISIKOOVERGANG
Varene leveres FOB lager i Oslo. Alle leveranser skjer via det/de faste transportselskaper som ID-kort AS har avtale med. Ønsker kunden andre transportmidler/selskaper, skal kunden selv sørge for henting.
Hvis ikke annet er skriftlig avtalt, går risikoen over på kjøperen når varene er overgitt til transportør.
 
MINSTEORDREGEBYR
For alle bestillinger på mindre enn kr 480,- eks mva. påberegnes et gebyr á kr 75,-.
 
SALGSPANT
ID-kort AS har salgspant i de solgte varer til sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av omkostninger og renter, jfr. pantelovens §§ 3-14 flg.
 
GARANTI
ID-kort AS garanterer varene mot fabrikasjonsfeil i samme tidsrom som varene er garantert fra våre leverandører, normalt minimum ett år regnet fra leveringstidspunktet. For varer produsert av ID-kort AS er garantitiden 3 år.
 
MANGLER
Ved mangler ved de solgte varer som forelå på leveringstidspunktet og som ikke skyldes kjøperen eller forhold på hans side, har ID-kort AS ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Etter levering skal kunden så snart det er mulig foreta en undersøkelse av de leverte varene.
Mangler må rapporteres skriftlig innen to - 2 - virkedager etter varemottak.
Når ID-kort AS foretar retting eller omlevering kan ikke kjøperen gjøre ytterligere krav gjeldende.

REKLAMASJON
Ved eventuell reklamasjon eller ønske om bytte av feilbestilte varer plikter kunden først å kontakte vår kundeservice.
Det understrekes at eventuelle utgifter til frakt o.a. i forbindelse med reklamasjon eller retur må dekkes av kunden.
Reklamasjon over feil og mangler må fremsettes uten ugrunnet opphold.
 
RETUR
Uavhentede varer som sendes i retur til oss uten avtale, og uten feil eller mangler blir belastet med gebyr tilsvarende kr 150 + frakt til og fra kunden.
 
BETALING
Betalingsbetingelser er kontant pr. oppkrav hvis ikke annet er skriftlig avtalt. Betalingsbetingelser ved fakturering er normalt 20 dager. Ved for sen betaling belastes 1,5 % morarente pr. påbegynt måned. I tillegg påløper purregebyr med kr. 50 pr. purring. Ved oppkravsforsendelser forbeholder ID-kort AS seg retten til å øke oppkravsbeløpet for å dekke inn eventuelle forfalte fordringer.
 
PRODUKTANSVAR
Hvis de solgte varer volder skade på ting og dette skyldes at det ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet forventer, er ID-kort AS erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar i følge av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar.
Andre følgeskader erstattes ikke.

FORCE MAJEUR
Er ID-kort AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av enhver omstendighet som partene ikke kan råde over - så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er ID-kort AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.
 
TVISTER OG LOVVALG
Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Sandefjord byrett som verneting.
Alle rettsspørsmål som oppstår skal bedømmes i henhold til norsk lov, hvis ikke annet skriftlig er avtalt mellom partene.
Alt innhold på ID-kort AS sine hjemmesider er beskyttet etter blant annet opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder omtale av produkter, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene ikke kan under noen omstendighet kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra ID-kort AS.
 
DATAUTVEKSLING
All utveksling av data til forhandler eller forhandlers underleverandør og kunder (pris, bilder, produktinformasjon, lagerbeholdning etc.) fra distributøren sin web/database, skal avtales særskilt og godkjennes skriftlig. Bruken av informasjonen skal også defineres og godkjennes av distributør.
 
PERSONVERNERKLÆRING
ID-kort AS håndterer personopplysninger på en betryggende måte.
ID-kort AS selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart.

Forbehold
Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil og prisendringer.